À propos de TRIPOD-II / Over TRIPOD-II

TRIPOD-II s’adresse aux TPE et PME/PMI qui veulent développer leur compétitivité grâce au design
TRIPOD-II is bedoeld voor zko’s en kmo’s/kmi’s die dankzij design hun concurrentievermogen willen versterken

Nos principaux défis / Onze voornaamste uitdagingen:

 • Accentuer l’intégration des ressources du design comme levier de création de valeur au sein des entreprises ;
  De klemtoon leggen op de integratie van designhulpmiddelen als hefboom voor waardecreatie in ondernemingen;
 • Favoriser les collaborations transfrontalières et croisées entre les entreprises (et la recherche) et les designers pour augmenter la création de valeur ; Grensoverschrijdende en gekruiste samenwerking tussen ondernemingen (en onderzoek) en designers in de hand werken om meer waarde te creëren;
 • Développer et diffuser une méthodologie d’accompagnement performante;
  Een performante begeleidingsmethodologie ontwikkelen en verspreiden.

Les 12 partenaires vous proposent des actions ciblées selon 4 axes :
De twaalf partners stellen doelgerichte acties voor, met 4 hoofdlijnen als basis:

 • un Diagnostic Design et un accompagnement des entreprises dans leur démarche de design et la mise en œuvre enrichie de leur projets, orientée vers les bénéfices réels des usagers et des marchés ;
 • designdiagnose en begeleiding van de ondernemingen bij hun designbeleid en de betere implementatie van hun projecten, waarbij wordt gestreefd naar daadwerkelijke voordelen voor de gebruikers en de markten;
 • la formation des entreprises et acteurs de l’innovation au management des ressources du design ;
 • ondernemingen en innovatieactoren opleiden in verband met het beheer van designbronnen; 
 • la création, diffusion et mutualisation d’outils pour la compréhension et l’intégration du design dans les activités des entreprises ;
 • werkmiddelen creëren, verspreiden en wederzijds ter beschikking stellen om design beter te begrijpen en te integreren in de activiteiten van de ondernemingen;
 • la structuration de réseaux pour les designers (DESIGNER CLUB) et le développement d’opportunités d’affaires transfrontalières (DESIGN FUSION).
 • voor de designers netwerken structureren (DESIGNER CLUB) en grensoverschrijdende zakenkansen creëren (DESIGN FUSION).
 • La coopération transfrontalière va multiplier l’impact de nos activités, créer une dynamique partenariale forte entre acteurs du design et entreprises, contribuant ainsi à répondre par le design aux défis de compétitivité de cette zone de l’Europe.
 • Grensoverschrijdende samenwerking zal de impact van onze activiteiten verveelvoudigen, tussen de designactoren en ondernemingen een sterke partnerdynamiek tot stand brengen en er op die manier toe bijdragen dat met design op de concurrentie-uitdagingen van deze Europese zone wordt ingegaan.